Väestöliiton logo

Nuoren oikeuksia ja velvollisuuksia

Lasten ja nuorten kasvun turvaamista painotetaan kansainvälisissä sopimuksissa ja Suomen laeissa:

  • YK:n Lapsen oikeuksien sopimus 1989 painottaa alle 18-vuotiaan lapsen oikeutta erityiseen suojeluun ja huolenpitoon.
  • Perustuslaissa määritellyt ihmisoikeudet koskevat kaikkia Suomessa asuvia – alaikäisiäkin.
  • Lasten ja nuorten oikeuksista ja niihin liittyvistä ikärajoista määrätään monissa laeissa.

Lait ovat yhteiskuntasopimuksia. Ne ovat viesti siitä, missä iässä lapsi tai nuori pystyy kantamaan vastuun jostain asiasta. Lait määrittelevät myös sitä, minkä ikäisiä lapsia pitää suojata haitallisilta asioilta.

Säädökset antavat vanhemmille raamit

Nuoren oikeudet ja velvollisuudet määriltellään osittain laeissa ja asetuksissa. Vanhemmille säädökset antavat raamit, joihin tukeutua. Lain rikkomiseen ei vanhempi voi antaa lupaa syyllistymättä itsekin lain vastaiseen tekoon.

Vanhempien velvollisuus ja oikeus on huolehtia lapsestaan ja nuorestaan tämän täysi-ikäisyyteen asti. Lapselle ja nuorelle turvataan mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin oman ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti.

Murrosikäiset tietävät yleensä hyvin oikeutensa. Velvollisuuksien kohdalla tarvitaan joskus vanhemman muistutusta. Esimerkiksi nuoren vahingonkorvausvelvollisuus alkaa paljon ennen rikosoikeudellisen vastuun ikärajaa.

Kodin ”lakitauluja” ei paineta tai hakata kiveen. Perheen ilmapiirissä näkyvät kuitenkin ne periaatteet, joista kodin ”perustuslaki” muodostuu. Nuoren kanssa on tärkeää keskustella hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.

Lisätietoa:  https://www.urpot.fi/ikarajat/ ja https://www.urpot.fi/vanhempien-velvollisuus-ja-oikeus/

Lähde: Väestöliiton verkkosivut